Condiții Generale de Achiziție

1. Preambul

Prezentul document prevede conditiile generale ale achizitiei serviciilor Lek3.co de încărcare a vehiculelor electrice. Aceste condiții generale de achiziție sunt asumate si acceptate in mod neconditionat si integral prin semnarea formularului de comanda. Formularul de comandă conține informații legate de existența și aplicabilitatea prezentelor Condiții Generale de Achiziție.

2. Definitii

Contract – actul juridic cu titlu oneros care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Beneficiar si Furnizor.

Furnizor – SC CIVITRONIC S.R.L., cu sediul in Timisoara, Str. Prof. Gheorghe Longinescu nr.7, cod postal 300314, CUI RO14345794, numar de inregistrare la Reg. Comertului J35/1445/2001, IBAN RO05CITI0000000700498018 deschis la Citibank Timisoara, telefon +40 743 214 033, email sales@civitronic.ro, in calitate de producator al sistemului Lek3.Co.

Beneficiar – clientul achizitor beneficiar al sistemului de incarcare Lek3.CO

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică, care utilizează serviciile Lek3.co şi care acceptă Termeni şi condiţiile de utilizare a acestor servicii;

Formular de comandă – act încheiat în mod bilateral de către Furnizor și Beneficiar, conținând prevederile esențiale ale Contractului, care se completează cu prezenta CGA.

Lek3.Co – Soluție de incarcare a vehiculelor prin statii electrice, conținând echipamentul îmbarcat, cablul de alimentare și serviciile asociate.

Servicii asociate Lek3.Co – acces la Portal pentru monitorizarea incarcarilor, rapoarte, intretinere hardware si mentenanta software in perioada de garantie, instruire, instalare si punere in functiune, servicii de marketing

Abonament – contravaloarea serviciilor de monitorizare , inchiriere si mentenanta platibila lunar

Zi – zi calendaristica;

Lună – lună calendaristică

An – 365 zile.

3. Obiectul contractului. Descrierea serviciilor prestate

Furnizorul livreaza si instaleaza echipamentele si presteaza serviciile asociate necesare implementarii sistemului de incarcare a masinilor electrice Lek3.Co.

Sistemul presupune configurarea, livrarea si instalarea echipamentelor in locatia clientului.

Utilizatorii vor putea localiza stațiile de încărcare disponibile și vor putea plăti prin intermediul aplicației.

Deasemenea, Furnizorul va asigura mentenanță și consultanță pe toată perioada contractuală, accesul pe portalul lek3.co precum și servicii de marketing și reclamă.

4. Valoarea contractului

Valoarea contractului este determinata de configuratia specificata in formularul de comanda, aleasă de beneficiar pe toata perioada contractuala. Formularul de comanda contine informatii legate de moneda contractului si valoarea totala a configuratiei aleasa de client. Prin semnarea formularului de comandă, Beneficiarul acceptă în mod necondiționat prețul prevăzut si se obligă la achitarea acestuia.

5. Modalitati de achizitie si plata

Încheierea contractului se realizează prin completarea și semnarea (și ștampilarea în cazul persoanelor juridice) a Formularului de comandă, care constituie parte integrantă a prezentei.

Facturarea serviciilor lunare se va face in avans, în perioada 1-5 ale lunii pentru luna in curs.

Prin efectuare comenzii online și completării datelor necesare efectuării plății prin card bancar sau paypal, Beneficiarul își manifestă acordul privind retragerea lunară automată, de către Furnizor, a sumei constituind contravaloarea facturii lunare.

6. Emiterea si expedierea facturilor

Toate facturile emise de furnizor vor fi transmise pe email in format PDF, Furnizorul nu raspunde de neprimirea facturii de catre beneficiar din motive neimputabile Furnizorului. Echipamentele livrate clientului, dar neinstalate in termen de o luna vor fi facturate incepand cu luna urmatoare. Valoarea perioadei de gratie (perioada de abonament preplatit) este preluata din formularul de comanda. Beneficiarul poate opta pentru primirea facturilor exclusiv pe email printr-o solicitare trimisa la plati@safefleet.eu.

7. Renunțarea la serviciile de incarcare

Beneficiarii au obligatia de a plati serviciile de inchiriere si monitorizare pe toata durata contractului.

Beneficiarul are un drept de denuntare unilaterala a contractului, cu un preaviz de 15 zile.

În caz de renuntare la serviciile Lek3.Co, beneficiarul are obligatia de a asigura accesul echipei de service a furnizorului pentru dezinstalarea incarcatoarelor electrice. Incetarea contractului din orice motive nu exonereaza partile de executarea tuturor oblgatiilor scadente la data incetarii contractului.

8. Intarzierea platilor si dezactivarea serviciilor

Factura se transmite automat prin email in format .pdf de catre motorul de facturare.

Daca plata nu se efectuează la termen, prin retragerea automată a sumei scadente, din motive imputabile Beneficiarului, se intrerupe automat accesul la serviciul de incarcare. In ipoteza intreruperii accesului la serviciul de incarcare si monitorizare, furnizorul isi rezerva dreptul de a emite in continuare facturi pentru contravaloarea abonamentului, intreruperea accesului nu il exonereaza pe beneficiar de la plata facturilor de inchiriere. Neplata la termen a oricarei facturi (achizitie, abonament, service, etc.) emisa de furnizor constituie motiv de refuzare a cererilor pentru suport venite din partea beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligația de plată, furnizorul este îndreptățit să ridice echipamentele amplasate, iar beneficiarul este obligat să asigure acces furnizorului.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a apela la orice mijloc legal pentru recuperarea creantelor

9. Livrarea si instalarea echipamentelor

Livrarea incarcatoarelor se va face direct de Furnizor, sau prin terți, in maxim 15 zile de la semnarea Formularului de comandă (dacă formularul de comanda nu prevede altfel) cu condiția plății facturii. Beneficiarul va garanta accesul la sursa de curent in locatia si pozitia indicata pentru montaj. Furnizorul va face livrarea si instalarea pe cheltuiala sa, la locatia clientului.

10. Suportul tehnic si operatiuni de service

Furnizorul va presta servicii de suport tehnic pe email, telefon sau prin reteaua de service-uri autorizate. Suportul tehnic este furnizat in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 9-18.

Cererile de suport pot fi refuzate de furnizor daca Beneficiarul are facturi neplatite la timp.

11. Durata contractului

Durata minima a contractului este de 24 de luni, daca nu este specificata altfel in formularul de comanda, si intra in vigoare de la data semnarii formularului de comanda si incasarea avansului. Dupa expirarea duratei minime a contractului, in conditiile in care niciuna dintre parti nu comunica celeilalte parti intentia sa de incetare a contractului cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea sa, contractul se prelungeste in mod tacit cu perioade succesive egale cu durata inițială contractuala.

12. Obligatiile furnizorului

 • sa livreze echipamentele ce fac obiectul formularului de comanda, in conditiile si la termenele prevazute in prezentul contract. Depasirea termenului de livrare se va penaliza cu 0.01% aplicat la contravaloarea obligatiei neefectuate pentru fiecare zi de intarziere.
 • sa asigure repunerea in functiune a echipamentelor defecte in termen de cel mult 5 zile. In cazuri de exceptie in care subansamblul defect trebuie procurat direct din import (ca si comanda speciala) termenul se mai poate prelungi cu 10 zile, Furnizorul avand obligatia de a aduce la cunostinta Beneficiarului acest aspect la data la care Beneficiarul solicita repunerea in functiune a echipamentelor defecte.
 • sa ofere o garantie scrisa asupra lucrarii executate, la data semnarii prezentului contract. Furnizorul nu va fi obligat sa garanteze conformitatea lucrarilor executate in cazul in care defectul apare din motive neimputabile lui (manipulare incorecta, erori de operare sau alte situatii de asemenea natura), sens in care se obliga ca prin garantia furnizata sa prevada in scris instructiunile de manipulare si operare a echipamentului de catre Beneficiar
 • Sa nu transfere drepturile si obligatiile izvorate din prezentul contract unei terte persoane fara aprobarea scrisa prealabila a Beneficiarului
 • Furnizorul declara ca detine toate autorizatiile, avizele, licentele necesare pentru executarea prezentului contract si declara ca nu exista niciun impediment in executarea acestuia.

13. Obligatiile beneficiarului

 • sa asigure accesul la locatia si la bransamentul electric in locul instalarii
 • sa respecte recomandarile furnizorului in ceea ce priveste regimul de exploatare al echipamentelor instalate, astfel cum acestea sunt puse la dispozitia beneficiarului in scris la data semnarii prezentului contract
 • sa achite furnizorului contravaloarea serviciilor conform clauzelor prezentului contract
 • să notifice în scris Furnizorul cu privire la schimbarea sediului social sau a denumirii în termen de maxim 10 zile de la înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului. sa
 • sa notifice furnizorului, in scris la support@safefleet.eu cu privire la orice probleme de functionare ale echipamentului
 • la terminarea contractului, sa restituie echipamentele si in acest sens sa permita accesul echipei de service pentru demontare
 • sa nu permita tertilor accesul la corespondenta precontractuala (oferte, specificatii, discount-uri)
 • sa detina orice autorizatie necesara (dupa caz) pentru instalarea echipamentelor
 • Beneficiarul va avea dreptul de a transfera toate sau o parte din drepturile si obligatiile rezultate din prezenta CGA doar cu acordul prealabil scris al Furnizorului.
 • sa nu permita tertilor accesul la documentele contractuale (CGA, Formular comandă, Termeni și condiții,);
 • sa nu distruga și să nu intervină asupra echipamentelor inchiriate.

14. Dreptul de proprietate asupra echipamentelor

Furnizorul pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor livrate si instalate, iar beneficiarul va raspunde pentru starea echipamentelor livrate și instalate, el avand obligatia de restituire a acestora in starea initiala exceptand uzura normala.

15. Despăgubiri

In cazul in care Contractul inceteaza inainte de expirarea Perioadei Contractuale, din culpa sau la initiativa Beneficiarului, acesta se obliga sa plateasca Furnizorului, cu titlu de despagubiri, o suma reprezentand 10 000 euro+TVA.

Partile nu vor raspunde una fata de cealalta pentru nicio dauna indirecta (ex. pierderi de profit, pierderi de clienti, pierderi de afaceri, etc.).

Pentru orice intarziere la efectuarea platii facturii, Beneficiarul va datora penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% din plata neefectuata, pe zi de intarziere, in primele 15 zile de intarziere, pana la achitarea integrala a sumei datorate, si de 0.05% pe zi de intarziere pentru urmatoarele 45 de zile de intarziere. In cazul in care Beneficiarul intarzie la plata mai mult de 60 de zile fata de scadenta, Furnizorul poate rezilia unilateral contractul.

Beneficiarul poate fi obligat la plata cu titlu de despagubiri a unei sume reprezentand valoarea echipamentelor, în cazul în care din culpa sa sau din culpa oricărei terțe persoane acestea sunt deteriorate sau distruse.

16. Limitarea raspunderii furnizorului.

Limitari ale tehnologiilor integrate : avand in vedere faptul ca functionarea sistemului de incarcare depinde de alte servicii oferite de terti (operatorii retelei electrice), fara garantarea vreunui nivel de calitate, furnizorul nu poate fi responsabil fata de beneficiar sau terti in relatii contractuale cu beneficiarul, pentru nicio dauna de orice tip, pierdere de profit sau de orice alta natura, beneficii nerealizate sau oportunitati ratate inregistrate de beneficiar prin utilizarea sistemului Lek3.Co, atunci cand acestea nu sunt imputabile Furnizorului. In masura in care daunele cauzate Beneficiarului se datoreaza atat culpei Furnizorului cat si a tertilor sau altor factori externi, Furnizorul raspunde fata de Beneficiar in masura in care culpa sa a contribuit la prejudiciul cauzat.

Beneficiarul se obliga sa utilizeze Echipamentele in mod corespunzator, in conformitate cu documentatia oferita de Furnizor la data instalării si cu scopurile expres indicate in Contract. In cazul incalcarii acestei obligatii, Beneficiarul va despagubi integral Furnizorul pentru orice si toate actiunile, pretentiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile si cheltuielile, care rezulta din sau sunt in legatura cu, sau care sunt suportate de Furnizor din cauza, incalcarii sau presupusei incalcari a acestor drepturi prin utilizarea de catre Beneficiar a Echipamentelor contrar documentatiei oferite si scopurilor expres indicate in Contract. In cazul in care, pe perioada contractuala, se produc deteriorari/defectiuni Echipamentelor pentru alte motive decat culpa Furnizorului, pe perioada remedierii Furnizorul nu va putea fi tinut responsabil la furnizarea Serviciului la parametrii agreati prin Contract. Beneficiarul este singurul care decide in privinta scopului utilizarii Echipamentelor si/sau Serviciului. Beneficiarul isi asuma, prin prezenta, intreaga raspundere pentru scopul in care foloseste Echipamentele si/ sau Serviciul, purtand intreaga raspundere daca utilizeaza Echipamentele si/sau Serviciul pentru scopuri ilegale si/sau imorale. Beneficiarul va raspunde, in baza raspunderii civile delictuale, in cazul folosirii necorespunzatoare a echipamentelor (nerespectand instructiunile de utilizare comunicate in scris de Furnizor) si în cazul alterarii în vreun fel, chiar si din culpa sau eroare, a functionarii echipamentelor, daca prin aceste actiuni sau inactiuni se transmit informatii/date nereale, ori nu se realizeaza transmiterea de date. In aceste cazuri, dar nu numai, Furnizorul este exonerat de orice raspundere. Inregistrarea unui echipament care nu respecta cerintele si conditiile prevazute, poate fi suspendata de catre Furnizor.

17. Garantii

17.1. Garanții asumate de Furnizor

Furnizorul garanteaza ca produsele furnizate prin contract sunt conforme cu specificatiile tehnice oferite. Perioada de garantie acordata de catre furnizor pentru echipamentele contractate prin varianta de inchiriere/custodie, este egala cu perioada contractuala. Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:

a. manipularea, exploatarea, montajul necorespunzator (cand este efectuat de beneficiar contrar instructiunilor scrise ale Furnizorului), socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva, obiecte straine intrate in echipamente, lichide, etc.);

b. interventii neautorizate asupra echipamentelor;

c. alimentarea la alte tensiuni si frecvente decat cele prevazute de fisa tehnica a echipamentelor;

d. cauze exterioare functionarii echipamentelor: accidente, pierderi sau avarieri, patrunderi de lichide in interior, caderi sau variatii de tensiune, supratensiuni pe interfata ca urmare a conectarii-deconectarii componentelor, etc.

17.2. Garanții asumate de Beneficiar

Furnizorul poate solicita Beneficiarului depunerea unei garantii inainte de livrarea Echipamentelor, in urmatoarele cazuri, fara a se limita la acestea:

a) Beneficiarul figureaza pe liste publice de datornici;

b) Beneficiarul figureaza cu debite fata de Furnizorul la data incheierii Contractului.

ETA Automatizari Industriale are dreptul de a deduce din garantie datoriile scadente ale Beneficiarului.

Daca Beneficiarul nu achita garantia solicitata potrivit prevederilor de mai sus in termenul de _3__ zile de la solicitarea Furnizorului, Furnizorul va putea considera Contractul incetat de plin drept, fara interventia instantei sau alte formalitati, imediat, cu o notificare scrisa trimisa Beneficiarului in acest sens, si Furnizorul nu va mai fi obligat sa livreze Echipamentele. Furnizorul nu va datora daune-interese catre Beneficiar pentru incetarea Contractului in aceste conditii

18. Drepturi de proprietate intelectuala

Lek3.Co este marca inregistrata la Oficiul Roman al Drepturilor de Autor si este detinuta de furnizor. Furnizorul este proprietarul drepturilor intelectuale ale sistemului Lek3.Co. Prin plata abonamentului lunar, beneficiarul nu poate avea pretentia de a primi drept de proprietate pe aplicatiile software dezvoltate de furnizor. In privinta fiecarui Echipament, Furnizorul va acorda Beneficiarului o licenta neexclusiva, fara plata de redevente, liber transferabila, ne-anulabila pentru a utiliza programul Software incorporat Echipamentului (Softul de Monitorizare). Beneficiarul nu dobândește niciun drept de proprietate asupra echipamentului sau al programului Software aferent in cazul inchirierii sau a custodiei acestuia. Beneficiarul nu va realiza/permite nicio instalare suplimentara de software asupra Echipamentului fara a avea acordul prealabil al Furnizorului. Fumizorul nu raspunde in niciun caz de efectele/prejudiciile care ar putea fi produse de astfel de programe suplimentare asupra programelor/datelor Beneficiarului instalate/stocate in Echipamente. De asemenea, Beneficiarul este singurul raspunzator pentru prejudiciile aduse functionalitatii Echipamentelor prin instalarea/folosirea unor astfel de programe suplimentare. Beneficiarul nu va folosi marcile, numele de comert si orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorul fara acordul prealabil scris al acestuia, si nici nu va emite comunicari publice (indiferent de natura acestora) cu privire la prezenta colaborare.

Obligatiile asumate prin prezentul articol vor ramane in vigoare si dupa incetarea sau expirarea prezentului Contract indiferent de motivul incetarii.

19. Cesiunea contractului

Pentru motive intemeiate (ex. vanzarea imobilului, a proprietatii), beneficiarul poate solicita transferul serviciilor de abonament catre alta firma care a preluat si echipamentele de la beneficiar. Fiecare solicitare a beneficiarului se trateaza separat, nefiind nimic stabilit sau acceptat a priori, furnizorul rezervandu-si dreptul sa accepte sau sa refuze solicitarea beneficiarului. Transferul acceptat de furnizor presupune incheierea unui contract cu noul beneficiar. Transferul poate fi efectuat doar in cazul variantei de achizitie a echipamentelor, nu si in cazul inchirierii.

20. Modalitati de comunicare

Comunicarea oficiala intre parti are loc exclusiv in scris, folosind urmatoarele adrese de email sau fax:

Furnizor: vanzari, contractare: sales@safefleet.eu suport tehnic: suport@safefleet.eu decontari, plati: conta@safefleet.eu fax: 0256 294 609

Beneficiar: Adresa de email și numărul de fax al beneficiarului sunt prevăzute în Formularul de comandă.

21. Legea aplicabila

Contractul dintre părți va fi guvernat și interpretat conform legislației din Romania.

22. Confidentialitate

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii strict necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor sau datelor cunoscute, atat in perioada de derulare a prezentului contract, cat si dupa ce contractul inceteaza sa produca efecte, indiferent sub ce forma ar exista, atat a celor direct legate de prezentul contract, cat si a celorlalte date referitoare la cealalta parte si clientii acesteia, indiferent pe ce cale le-a aflat sub sanctiunea rezilierii contractului si/sau a suportarii daunelor ce le-ar cauza celeilalte parti ca urmare a nerespectarii acestei clauze.

23. Gestionarea datelor cu caracter personal

Pentru a furnizarea Serviciilor, Furnizorul, procesează datele personale ale Beneficiarului. Prin semnarea Formularului de comandă și a prezentului CGA, Beneficiarul confirmă că a citit Politica privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal de prelucrare a datelor personale și își manifestă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consimțământul poate fi revocat. În cazul revocării consimțământului, Lek3.co este îndreptățit să înceteze deîndată furnizarea Serviciilor și să rezilieze Contractul.

Furnizorul a implementat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor colectate, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Frunizorul asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale naționale și europene în vigoare. Pentru mai multe detalii cu privire la conformitatea Furnizorului cu prevederile Regulementului nr. 679/2016 (GDPR), vă rugăm accesați linkul https://lektri.co/politica-privind-confidentialitatea-si-securitatea-datelor-cu-caracter-personal/

24. Suspendarea contractului

Furnizorul are dreptul de a suspenda serviciile prestate în cazul în care Beneficiarul are restanțe de orice fel, mai vechi de 15 de zile calendaristice față de acesta.

25. Incetarea contractului

Contractul înceteaza prin acordul partilor sau prin ajungerea la termen.

Contractul poate fi reziliat unilateral de Furnizor, in cazul încalcarii obligatiilor de către Beneficiar, dupa o notificare scrisa prealabila trimisa inainte cu 15 de data rezilierii. Furnizorul are dreptul de a rezilia de indata contractul in ipoteza in care sesizeaza orice fel de încalcare a interdictiilor din prezentul CGA de catre Beneficiar. In cazul provocarii unui prejudiciu in patrimoniul Furnizorului sau a incalcarii unei prevederi esentiale din contract de catre Beneficiar, Furnizorul are dreptul atat la incetarea de indata si fara vreo formalitate prealabila a raportului juridic dintre parti cat si

la refuzarea prestarii oricaror servicii catre Beneficiar. Rezilierea contractul nu produce efecte asupra obligatiilor deja scadente dintre parți. Rezilierea contractului din cauza nerespectarii prevederilor contractuale de catre Beneficiar atrage exigibilitatea tuturor sumelor datorate Furnizorului.

Părțile poate rezilia unilateral Contractul, dupa o notificare scrisa prealabila trimisa inainte cu 60 de data rezilierii.

26. Forta majora

Forta majora este un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice calamitati naturale, restrictii ca urmare a unei carantine, embargo,

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

27. Rezolvarea litigiilor

Rezolvarea litigiilor in legatura cu prezentul contract se face pe cale amiabila. Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice divergenta care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. Dacă dupa 30 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul si Furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul Furnizorului.

28. Prevederi finale

Modificarea contractului se face prin acte aditionale, încheiate cu acordul partilor.

Fiecare parte va acorda celelalte parti posibilitatea rezonabila de indeplinire a obligatiilor contractuale inainte de a pretinde ca cealalta parte nu si-a indeplinit obligatiile.

Prezenta reprezinta intelegerea partilor si inlocuieste orice comunicare anterioara a partilor pe acest subiect.

Prezenta CGA se completează cu prevederile Formularului de comandă, ambele documente fiind acceptate ca valabil încheiate de părți în ipoteza transmiterii acestora în format electronic, prin fax sau email. Formularul de comandă constituie parte integrantă a prezentei. Semnarea Formularului de comandă, după luarea la cunoștință a prevederilor prezentei CGA echivalează cu acceptarea integrală și fără obiecțiuni a acesteia din urmă.