Użytkownik końcowy

Aplikacja LEKTRI.CO jest wyłączną własnością Civitronic SRL, z siedzibą w Timișoara, ul. Gheorghe Doja 11, hrabstwo Timiș, CIF: RO14345794, numer rejestracyjny ORC: J35/1445/2001.

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego stanowi umowę między Użytkownikiem a Civitronic SRL, a kupując ładowarkę, pojazdów elektrycznych,

uzyskując dostęp i korzystając z LEKTRI.CO , a także materiałów i informacji dostarczonych za pośrednictwem tych platform, potwierdzasz, że bezwarunkowo akceptujesz warunki zawarte w niniejszym dokumencie. 
Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem, nie korzystaj z naszego urządzenia, witryny ani aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego dokumentu, za Państwa powiadomieniem.

Ponadto akceptując nasz regulamin Użytkownik oświadcza, że ​​jest pełnoletni, zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu, rozumie go i w pełni go akceptuje.

DEFINICJE

 1. LEKTRI.CO : aplikacja mobilna umożliwiająca użytkownikom dostęp do LEKTRI.CO , służąca do ładowania prywatnego i publicznego;
 2. LEKTRI.CO : usługi dostępne za pośrednictwem LEKTRI.CO , odpowiednio rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych, które mogą oferować możliwość uiszczenia opłaty za ładowanie jednego lub więcej pojazdów;
 3. Użytkownik: każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z naszych usług i tworzy konto użytkownika za pośrednictwem aplikacji i akceptuje warunki użytkowania;
 4. Konto użytkownika: jest to konto utworzone przez użytkownika, które zapewnia dostęp do LEKTRI.CO . W celu utworzenia konta użytkownik gwarantuje prawdziwość i dokładność podanych informacji, a także zgodność z warunkami niniejszego dokumentu;
 5. Urządzenie: LEKTRI.CO do pojazdów elektrycznych
 6. Opłata za ładowanie: opłata pobierana za ładowanie pojazdu elektrycznego, w przypadku korzystania z ładowarki publicznej;

USŁUGI

Usługi oferowane za pośrednictwem LEKTRI.CO przy użyciu naszych urządzeń mogą obejmować m.in. zarządzanie Twoim urządzeniem, informowanie użytkowników o istnieniu stacji ładowania, zajętości stacji ładowania, wjazdu na parking, jeśli ładowarka jest na miejscu , uiszczając opłatę za ładowanie kartą.

Użytkownicy muszą potwierdzić i zaakceptować, że LEKTRI.CO i urządzenie (ładowarka do pojazdów elektrycznych) są połączone z chmurą tylko w celu przesyłania danych operacyjnych (parametry takie jak dostarczona energia, temperatura, moc chwilowa itp.) oraz zanonimizowanych danych. 


LEKTRI.CO oferuje płatne usługi ładowania, ale nie posiada ani nie zarządza miejscami parkingowymi. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą wystąpić w wyniku zaparkowania pojazdu użytkownika lub za działania właściciela parkingu lub osób trzecich.

KORZYSTANIE Z USŁUG

LEKTRI.CO udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z LEKTRI.CO wyłącznie do użytku osobistego.
Niniejsza licencja nie daje Ci prawa do korzystania z LEKTRI.CO w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub uszkodzenie LEKTRI.CO (lub serwera, sieci lub jakiegokolwiek innego podłączonego systemu komunikacyjnego) a Ty nie będziesz ógł korzystać z LEKTRI.CO w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócać jej użytkowanie i działanie przez osoby trzecie.

Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność (a LEKTRI.CO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej) za korzystanie z LEKTRI.CO , za jakiekolwiek naruszenie Twoich zobowiązań wynikających z warunków i za konsekwencje takich naruszenie (w tym wszelkie straty lub szkody, które LEKTRI.CO ).

LEKTRI.CO można uzyskać, tworząc konto użytkownika na stronie www.lektri.co Osoba może utworzyć jedno lub więcej kont użytkowników. Dostęp do stacji ładowania odbywa się wyłącznie za pośrednictwem LEKTRI.CO.

OPŁATA ZA ŁADOWANIE

Ładowarki publiczne mogą pobierać opłaty za ładowanie. Opłaty za ładowanie pojazdu

są na bieżąco aktualizowane i można je LEKTRI.CO . Użytkownik zgadza się, że opłaty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Użytkownik zostanie poinformowany o wartości każdej transakcji.

PŁATNOŚĆ

Opłata zostanie dokonana w PLN

/EURO, kartą kredytową/debetową, bezpośrednio w LEKTRI.CO , po wypełnieniu formularza danymi karty. 

Użytkownik rozumie i zgadza się zwolnić LEKTRI.CO z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku niemożności zrealizowania transakcji, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane podaniem przez użytkownika niekompletnych/błędnych danych, brakiem środków na rachunku bankowym powiązanym z kartą, czy też z innych powodów .

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa własności intelektualnej oznaczają wszystkie prawa główne i prawa pokrewne powstające w określonym czasie, każdorazowo na mocy prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa o tajemnicy handlowej, prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wszelkich innych praw własności oraz wszelkich zastosowań, ich odnowienia , rozszerzeniach i uzupełnieniach istniejących lub utworzonych od teraz w okresie ważności przewidzianym przez prawo i wywołującym skutki prawne w dowolnym miejscu na świecie. 

Oświadczasz, że nie będziesz i nie pozwolisz innej osobie na:

 • kopiowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, rozpowszechnianie, przenoszenie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, opracowywanie pochodnych, kompilowanie, używanie technik inżynierii wstecznej, dezasemblowanie lub próbowanie w jakikolwiek inny sposób sposób uzyskania kodu źródłowego LEKTRI.CO lub treści, które mogą być prezentowane i dostępne za ich pośrednictwem w dowolnym celu, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone, 
 • podejmować jakichkolwiek kroków
 • w celu obejścia lub naruszenia systemów bezpieczeństwa lub zasad korzystania z dostarczonych treści , opracowane lub wykonane za pomocą dowolnej funkcji (w tym między innymi praw własności do treści cyfrowych) zawartej w LEKTRI.CO
 • używać LEKTRI.CO do uzyskiwania dostępu, kopiowania, przesyłania, kodowania lub retransmisji treści z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich, lub 

usuwać, ukrywać lub modyfikować na niekorzyść LEKTRI.CO lub osób trzecich wezwania lub oświadczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub innych powiązanych lub zawartych praw własności w związku z rw połączeniu z LEKTRI.CO .

Użytkownik rozumie usługę i treści dostępne za pośrednictwem LEKTRI.CO tym bazy danych, treści i grafiki, kody programistyczne, znaki towarowe, znaki usługowe i logo, w tym między innymi całą treść w formacie tekstowym, grafikę, jak również źródła techniczne wszystkich obecnych i przyszłych usług i obiektów są przedmiotem praw autorskich, będących własnością LEKTRI.CO i jej dostawców są chronione zgodnie z prawami autorskimi.


Użytkownik nabywa ograniczone prawo do korzystania z LEKTRI.CO na własny użytek zgodnie z niniejszym dokumentem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma LEKTRI.CO w pełni poświęca się ochronie poufności wszelkich danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. LEKTRI.CO podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa danych, przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub zmianą, utratą lub zniszczeniem, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych. LEKTRI.CO zapewnia integralność, dostępność, poufność i autentyczność danych osobowych.

Dane osobowe, które możemy przetwarzać to:

 • imię, nazwisko;
 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • Lokalizacja;
 • e-mail, numer telefonu;
 • adres.

Użytkownik musi potwierdzić i zaakceptować, co następuje:

 • akceptując niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez LEKTRI.CO.
 • LEKTRI.CO wykorzystuje dane lokalizacyjne za pośrednictwem pozycjonowania GPS, aby zlokalizować ładowarkę tylko i tylko w momencie instalacji. LEKTRI.CO nie będzie później gromadzić i przetwarzać danych dotyczących lokalizacji;
 • przetwarzane dane służą wyłącznie do świadczenia usług, a nie do celów komercyjnych lub marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 • konto w LEKTRI.CO z adresem e-mail użytkownika, oznacza wyrażenie zgody
 • na powiązanie z ładowarką, a także na powiązanie z jego aktywnością w sieci ładowarek publicznych (sesje ładowania, transakcje finansowe, adres itp.)

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do zapewnienia działania usług oraz zapewnienia jak najprostszej i najwydajniejszej obsługi. Dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionych i ograniczonych celach.

W przypadku płatności w aplikacji nie przetwarzamy danych finansowo-bankowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie przez podmiot przetwarzający w celu przekazania środków (Stripe) i nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku utraty danych przez podmiot przetwarzający.


Przetwarzanie danych osobowych jest zabezpieczone zgodnie z najwyższymi standardami i podjęliśmy wszelkie środki w celu ich ochrony, ponieważ są one przechowywane na serwerze w chmurze zlokalizowanym na terenie UE, od dnia ich zebrania do momentu rozwiązania umowy, po czym wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

Zgodnie z RODO klientowi przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • być poinformowanym o przetwarzaniu jego danych osobowych;
 • poznać podmioty, które mają dostęp do Twoich danych osobowych;
 • odpowiednio poprawić niedokładne dane i uzupełnić niekompletne dane;
 • zażądać trwałego usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzanie było niezgodne z prawem;
 • wycofać zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych;
 • wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych (www.dataprotection.ro).

Korzystając z usługi, nasze serwery rejestrują i zbierają za pośrednictwem bezpiecznych systemów pewne informacje przesyłane przez aplikację, takie jak adres IP i lokalizacja, z której LEKTRI.CO połączyło się do do aplikacji. Ponadto niektóre informacje o użytkowniku mogą być zbierane zgodnie z prawem, o ile korzysta on z aplikacji lub odpowiednio danych wymienionych podczas rejestracji. Dane związane z kartą kredytową/debetową będą gromadzone wyłącznie w celu dokonania płatności i będą przesyłane za pośrednictwem bezpiecznych systemów przez procesor płatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane na jego koncie oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Zabezpieczenie smartfona/urządzenia, wybór odpowiedniego identyfikatora, hasła i danych karty, a także zapewnienie ich bezpieczeństwa to wyłączna odpowiedzialność użytkownika. 

Użytkownik nie będzie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia LEKTRI.CO lub osób trzecich w wyniku nieuprawnionego użycia konta, w tym w przypadku konta używanego przez inne osoby, ani nie będzie mógł zażądać zwrot nieautoryzowanego kredytu.

W przypadku nieuprawnionego użycia konta lub kradzieży sprzętu mobilnego, użytkownik będzie mógł zawiesić konto składając prośbę o zawieszenie usługi.

Użytkownik wyraźnie zrozumie i zaakceptuje, że LEKTRI.CO, jej spółki zależne, współpracownicy i licencjodawcy nie ponoszą wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i przypadkowe szkody.

USZKODZENIA POJAZDÓW

LEKTRI.CO w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ani karnej za jakiekolwiek szkody, kradzieże, pożary lub inne szkody wyrządzone przez użytkowników, właściciela parkingu lub osoby trzecie w pojazdach lub na osobach korzystających lub korzystających z LEKTRI.CO.

KORZYSTANIE Z TELEFONÓW LUB INNYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH PODCZAS JAZDY

Użytkowników informuje się, że korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych podczas jazdy jest niebezpieczne. LEKTRI.CO odradza korzystanie z usług podczas prowadzenia pojazdu. Użytkownik zgadza się zwolnić LEKTRI.CO z wszelkich roszczeń z tytułu szkód wynikających z korzystania z usługi podczas prowadzenia pojazdu.

POWIADOMIENIA

W interesie niniejszej umowy wszelkie powiadomienia/komunikaty skierowane przez jedną ze stron do drugiej będą uważane za prawidłowo dostarczone, jeśli zostaną przesłane tej drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną.
O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich komunikatów dotyczących realizacji niniejszej umowy za pomocą powiadomień push na swoim koncie użytkownika.

ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Użytkownik został poinformowany i akceptuje, że LEKTRI.CO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie, a zmiany zostaną podane do wiadomości użytkowników poprzez powiadomienie na koncie użytkownika.

Dalsze korzystanie z usługi jest potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z najnowszymi zmianami.

LEKTRI.CO może w dowolnym momencie dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, bez zgody użytkownika.

ROZWIĄZANIE

Warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego będą obowiązywać do momentu jej rozwiązania przez Użytkownika lub LEKTRI.CO. Możesz wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, usuwając swoje konto w LEKTRI.CO . Twoje prawa natychmiast wygasają bez powiadomienia LEKTRI.CO lub jakiejkolwiek strony trzeciej, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. 

NARUSZENIE WARUNKÓW

W przypadku nieprzestrzegania warunków, LEKTRI.CO ma prawo zawiesić lub anulować dowolne konto użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. Rezygnacja z konta z powodu nieprzestrzegania warunków umowy nie uprawnia użytkownika do zwrotu dokonanych płatności.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Prawem właściwym jest prawo rumuńskie, zarówno w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu, jak i w zakresie wszelkich aspektów związanych z interpretacją, stosowaniem i/lub zakresem jego skutków, bez wyjątków.


Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie nie będzie możliwe w ciągu 30 dni od rozpoczęcia dialogu, spór zostanie skierowany do rozstrzygnięcia właściwym sądom z miasta Timisoara w Rumunii.

RÓŻNE

użytkownika końcowego / Warunki świadczenia usług uzupełniają następujące dokumenty:

 • Polityka prywatności Polityka
 • dopuszczalnego użytkowania 
 • Polityka plików cookie

Produkty

Rozwiązania

Partnerzy

Spółka

Prawny

Prawa autorskie © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
CIVITRONIC S.R.L. CUI: RO14345794 Nr.reg: J35/1445/2001
1P7K and AVA/JOY Ładowarki zaprojektowane przez EOOS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram