Politica de confidențialitate

Site-ul LEKTRI.CO, aplicația web și aplicația sunt proprietatea exclusivă a Civitronic SRL, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr. 11, județul Timiș, CIF: RO14345794, număr de înregistrare ORC: J35/1445/2001. Civitronic SRL colectează date cu caracter personal prin intermediul site-ului LEKTRI.CO, aplicației web și aplicației în legătură cu vânzarea de produse și furnizarea de servicii de taxare, crearea de profiluri de utilizator în cadrul furnizării de asistență pentru clienți și buletine informative, precum și în legătură cu procesele de recrutare.

Această politică de confidențialitate oferă informații despre datele cu caracter personal Noi, procesăm și dezvăluim scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și drepturile dumneavoastră în acest sens.

Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea noastră. Utilizarea site-ului nostru web este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale întreprinderii prin intermediul site-ului nostru web, al aplicațiilor web și al aplicațiilor, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, locația sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări în vigoare. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile care le revin.

În calitate de operator, am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative.

1. Definiții

Declarația noastră privind protecția datelor se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și inteligibilă pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație de protecție a datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

a) Date cu caracter personal
Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

b) Persoana vizată
Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil de prelucrare.

c) Prelucrare
Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării
Restricționarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării acestora în viitor.

e) Profilarea
Crearea de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau deplasările persoanei fizice respective.

f) Pseudonimizarea
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operatorul sau operatorul responsabil de prelucrare
Operatorul sau operatorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre.

h) Procesatorul
O persoană împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatarul
Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete, în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre, nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în funcție de scopurile prelucrării.

j) Partea terță
Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

k) Consimțământul
Consimțământul persoanei vizate este orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor, este
SC Civitronic SRL
România, Timișoara, str. Gheorghe Doja 11, județul Timiș
TVA: RO14345794
Număr de înregistrare: J35/1445/2001
tel.:
email:
website:

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este: Dl:
Andrei Molnar
Telefon: 0040743630529
E-mail: molnar.avm@gmail.com
Orice persoană vizată poate, în orice moment, să contacteze direct responsabilul cu protecția datelor cu toate întrebările și sugestiile
referitoare la protecția datelor.

4. Cookie-uri

Paginile noastre de internet, aplicațiile web și aplicațiile noastre utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri și servere de internet utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor de internet și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele pot fi optimizate ținând cont de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să ne recunoaștem utilizatorii. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea serviciilor noastre. Utilizatorul care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când accesează serviciile, deoarece acest lucru este preluat de noi, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile să fie utilizabile în întregime.

5. Colectarea de date și informații generale

Site-ul nostru web, aplicația web și aplicația colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automatizat apelează la site-ul web, aplicația web și aplicația. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru web (așa-numitele referințe), (4) site-urile secundare, (5) data și ora accesării site-ului de internet, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizăm aceste date și informații generale, Noi nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a livra corect conținutul nostru, (2) a optimiza conținutul nostru, precum și publicitatea acestuia, (3), a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, analizăm datele și informațiile colectate anonim, în mod statistic, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

6. Înregistrarea pe site-ul nostru web, aplicația web și aplicația

Persoana vizată poate avea posibilitatea de a se înregistra pe site-ul web, aplicația web și aplicația operatorului cu indicarea datelor cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise către operator sunt determinate de masca de introducere respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal într-un scop intern care poate fi atribuit operatorului.

Prin înregistrare, adresa IP - atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată -, data și ora înregistrării sunt, de asemenea, stocate. Stocarea acestor date are loc în contextul în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura securitatea operatorului. Aceste date nu sunt transmise unor terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, are ca scop să permită operatorului să ofere persoanei vizate conținuturi sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați, datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate au libertatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal indicate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din stocul de date al operatorului.

Operatorul de date furnizează în orice moment, la cerere, informații fiecărei persoane vizate cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana în cauză. În plus, operatorul de date corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare.

7. Abonarea la newsletter

Utilizatorii pot avea posibilitatea de a se abona la buletinul nostru informativ. Masca de introducere utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise, precum și când este comandat buletinul informativ de la operator.

Prin intermediul unui buletin informativ putem informa clienții și partenerii noștri de afaceri în mod regulat cu privire la ofertele întreprinderii. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru expedierea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de o persoană vizată pentru prima dată pentru expedierea buletinului informativ, din motive legale, în cadrul procedurii de dublă deschidere. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoană vizată, este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării pentru buletinul informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului de protecție juridică a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul unei înregistrări pentru newsletter vor fi utilizate numai pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau a unei înregistrări în cauză, cum ar putea fi cazul în cazul unor modificări ale ofertei de buletin informativ sau în cazul unei modificări a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate prin serviciul de buletin informativ către terți. Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi reziliată de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a dat pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct de pe site-ul web sau de pe aplicația operatorului sau să comunicați acest lucru operatorului într-un alt mod.

8. Urmărirea newslettere

Buletinul nostru informativ poate conține așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Acest lucru permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, putem vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către o persoană vizată și ce linkuri din e-mail au fost accesate de către persoanele vizate.

Astfel de date cu caracter personal colectate în pixelii de urmărire conținuți în buletinele informative sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza expedierea buletinului informativ, precum și pentru a adapta și mai bine conținutul viitoarelor buletine informative la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele vizate au în orice moment dreptul de a revoca declarația de consimțământ separată respectivă, emisă prin intermediul procedurii de dublă deschidere. După o revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către operator.

9. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul nostru web, aplicația web și aplicația pot conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terțe părți.

10. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau regulamentele la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu cerințele legale.

11. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, aceasta poate, în orice moment, să se adreseze la oricare dintre noi.

b) Dreptul de acces
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale cu caracter personal stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele europene și regulamentele europene acordă persoanei vizate accesul la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.

În cazul în care o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să ne contacteze.

c) Dreptul la rectificare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, aceasta poate, în orice moment, să ne contacteze.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al unui stat membru la care este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
 • În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Noi, aceasta poate, în orice moment, să ne contacteze. Un angajat se va asigura cu promptitudine că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul punerii în aplicare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestora, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Unul dintre angajații noștri va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul de restricționare a prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către persoana vizată persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • În cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile menționate mai sus și persoana vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării
  a datelor cu caracter personal stocate de Noi, aceasta ne poate contacta în orice moment.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana în cauză are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și în cazul în care acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate în orice moment să ne contacteze.

g) Dreptul la opoziție

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în vederea unui astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării de către Noi a datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a se opune, persoana vizată poate să ne contacteze. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, să facă uz de dreptul său de opoziție prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.

h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar în mod semnificativ, atâta timp cât decizia (1) nu este este necesară pentru a încheia, sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) nu este autorizată de dreptul Uniunii sau al unui stat membru căruia i se aplică operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, aceasta poate, în orice moment, să ne contacteze.

i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să ne contacteze.

12. Protecția datelor pentru candidaturi și procedurile de depunere a candidaturilor

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul prelucrării procedurii de candidatură. Prelucrarea poate fi efectuată și pe cale electronică. Acesta este cazul, în special, dacă un solicitant transmite documentele de candidatură corespunzătoare prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site-ul web, aplicația web sau aplicația operatorului. În cazul în care operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care operatorul nu încheie niciun contract de muncă cu solicitantul, documentele de candidatură vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca niciun alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii. Un alt interes legitim în această relație este, de exemplu, o sarcină a probei într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google AdSense

Pe site-ul web, pe aplicația web și pe aplicație, este posibil ca operatorul să fi integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea de publicitate pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează anunțurile publicitare afișate pe site-urile terților pentru a se potrivi cu conținutul site-ului terț respectiv. Google AdSense permite o targetare bazată pe interese a utilizatorului de internet, care este implementată prin intermediul generării de profiluri individuale de utilizator.

Compania care operează componenta AdSense a Google este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul componentei AdSense a Google este integrarea de reclame. Google AdSense plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Odată cu setarea cookie-ului, Alphabet Inc. are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru web. La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și în care este integrată o componentă Google AdSense, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va transmite automat date prin intermediul componentei Google AdSense în scopul publicității online și al decontării comisioanelor către Alphabet Inc. În cursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Alphabet Inc. ia cunoștință de date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Alphabet Inc., printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Alphabet Inc. să seteze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Alphabet Inc. pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

În plus, Google AdSense utilizează, de asemenea, așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură care este încorporat în paginile web pentru a permite înregistrarea și analiza unui fișier jurnal prin care se poate efectua o analiză statistică. Pe baza pixelilor de urmărire încorporați, Alphabet Inc. poate determina dacă și când a fost deschis un site web de către o persoană vizată și ce linkuri au fost accesate de către persoana vizată. Pixelii de urmărire servesc, printre altele, la analiza fluxului de vizitatori pe un site web.

Prin intermediul Google AdSense, datele și informațiile cu caracter personal - care includ, de asemenea, adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilizarea reclamelor afișate - sunt transmise către Alphabet Inc. în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate dezvălui datele cu caracter personal colectate prin această procedură tehnică unor terțe părți.

Google AdSense este explicat mai detaliat la următorul link: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google Remarketing

Pe site-ul web, pe aplicația web și pe aplicație, este posibil ca operatorul să fi integrat serviciile Google Remarketing. Google Remarketing este o funcție a Google AdWords, care permite unei întreprinderi să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au rezidat anterior pe site-ul de internet al întreprinderii. Prin urmare, integrarea serviciului Google Remarketing permite unei întreprinderi să creeze publicitate bazată pe utilizator și, astfel, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de internet interesați.

Compania care operează serviciile Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.

Scopul serviciului Google Remarketing este inserarea de publicitate relevantă pentru interese. Google Remarketing ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoile individuale și sunt adaptate la interesele utilizatorilor de internet.

Google Remarketing instalează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google permite o recunoaștere a vizitatorului paginii noastre de internet, dacă acesta apelează pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. La fiecare apelare a unui site de internet pe care serviciul a fost integrat de Google Remarketing, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le utilizează, printre altele, pentru inserarea de publicitate relevantă pentru interes.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de exemplu, paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când se vizitează paginile noastre de internet, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să seteze un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.
În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze la link-ul www.google.de/settings/ads și să efectueze setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile actuale privind protecția datelor de la Google pot fi accesate la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google Ads

Pe site-ul web, pe aplicația web și pe aplicație, operatorul poate avea integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite advertiserului să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinescă anumite cuvinte-cheie cu ajutorul cărora un anunț în rezultatele de căutare Google este afișat numai atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a obține un rezultat de căutare relevant pentru cuvintele-cheie. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe paginile web relevante cu ajutorul unui algoritm automat, ținând cont de cuvintele-cheie definite anterior.

Compania care operează Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Scopul Google AdWords este promovarea site-ului nostru web prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare Google, precum și o inserție de publicitate a unor terțe părți pe site-ul nostru web.

În cazul în care o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, un cookie de conversie este înregistrat în sistemul informatic al persoanei vizate prin intermediul Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a verifica dacă anumite subpagini, de exemplu, coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost apelate pe site-ul nostru. Prin intermediul cookie-ului de conversie, atât Google, cât și operatorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns la un anunț AdWords pe site-ul nostru web a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizitare a site-ului nostru web. Aceste statistici de vizită sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost deserviți prin intermediul anunțurilor AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră și nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc de la Google informații care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informații personale, de exemplu, paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când sunt vizitate paginile noastre de internet, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web, așa cum se menționează mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să plaseze un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese a Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze din fiecare dintre browserele utilizate link-ul www.google.de/settings/ads și să seteze setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Google pot fi accesate la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea Stripe ca procesator de plăți

Pe aplicația web, operatorul a integrat componente ale Stripe. Stripe este un furnizor de servicii de plată online.

Datele cu caracter personal colectate de Stripe sunt, de obicei, date necesare pentru procesarea plăților. Prelucrarea achiziției
contractului necesită, de asemenea, astfel de date cu caracter personal, care sunt în legătură cu comanda respectivă.

Colectarea datelor are ca scop procesarea plăților și prevenirea fraudelor.

Stripe va transmite, dacă este necesar, datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru datele care urmează să fie prelucrate în cadrul comenzii.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment de la Stripe. O revocare nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu prelucrarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Stripe pot fi consultate la adresa: https://stripe.com/en-ee/privacy.

17. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6(1) lit. a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe art. 6(1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea unor măsuri precontractuale, de exemplu, în cazul unor cereri de informații privind produsele sau serviciile noastre. Este societatea noastră supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6(1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6(1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe articolul 6 alineatul (1) lit. f din GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 din RGPD).

18. Interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. f din GDPR, interesul nostru legitim este de a ne desfășura activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor.

19. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul utilizat pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

20. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Cerință necesară pentru încheierea unui contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale nefurnizării acestor date clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din dispozițiile contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca persoana vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de către persoana vizată, aceasta trebuie să ne contacteze. Angajatul Nostru clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

21. Existența procesului decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu utilizăm luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.

Produse

Soluții

Parteneri

Companie

Legal

Copyright © 2024 Toate drepturile rezervate
CIVITRONIC S.R.L. CUI: RO14345794 Nr.reg: J35/1445/2001
1P7K și AVA/JOY Design încărcătoare realizat de EOOS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram